Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø

Høringsnummer
Frist
04.01.2021
Tema
Forurensning og støy, Vann, hav og kyst, Regelverk
Publisert
11.09.2020

Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sammen foreslått et nytt system for regulering av fiskeoppdrett i sjø etter forurensningsloven. Akvakultur av fisk ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen blir som hovedregel tillatt uten enkelttillatelse etter forurensningsloven. Standardkrav i akvakulturdriftsforskriften for å forebygge og begrense forurensning og avfallsproblemer fra akvakultur, vil gjelde i stedet for vilkår i enkelttillatelser etter forurensningsloven.

Akvakulturdriftsforskriften, som er vedtatt med hjemmel i akvakulturloven, matloven og lov om dyrevelferd, vil også bli hjemlet i forurensningsloven, og fylkesmannen vil få tilsyns- og vedtaksmyndighet etter forskriften på forurensningsområdet.

I særlige tilfeller, der kravene i akvakulturdriftsforskriften ikke er tilstrekkelige for å ivareta forurensningsmessige hensyn, kan fylkesmannen bestemme at drift av bestemte akvakulturanlegg ikke kan skje uten tillatelse etter forurensningsloven.

Det foreslås endringer i:

  • forskrift 1. januar 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
  • forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften)
  • forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret (heretter omtalt som tildelingsforskrift om andre arter)
  • forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften)
  • forskrift 15. desember 2014 nr. 1831om fangstbasert akvakultur 
  • forskrift 18. mai 2010 nr. 708 om samordning og tidsfrister i behandling av akvakultursøknader (heretter omtalt som tidsfristforskriften)

Høringsdokumentene ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2020/12294, Fiskeridirektoratets referanse er 20/13420. 

Regjeringens pressemelding ligger https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-ha-standardkrav-til-utslipp-fra-fiskeoppdrett/id2741124/ 

Eventuelle uttalelser sendes  som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.