Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endringer i regelverk for emballasje

Høringsnummer
2018/11490
Frist
28.04.2021
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Regelverk
Publisert
28.01.2021

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet forslag om endring av avfallsforskriftens kapittel 6 om retursystemer for emballasje til drikkevarer og kapittel 7 om emballasjeavfall på høring. 

Endringene innebærer krav om at mer emballasjeavfall, særlig plastemballasje, må materialgjenvinnes. Kassert treemballasje må i større grad repareres for ombruk eller materialgjenvinnes. I tillegg foreslås endringer i beregningsmetodikk, rapportering og nye krav til dokumentasjon i tråd med EUs reviderte emballasjedirektiv. Kravene skal sikre at Norge overholder EUs bindende krav for materialgjenvinning av emballasjeavfall.   

Vi foreslår også enkelte endringer som følge av våre erfaringer med disse produsentansvarsordningene, blant annet at godkjente returselskap skal dekke sin forholdsmessige del av kostnaden for et emballasjeregister. Videre foreslår vi en tydeliggjøring av plikten til medlemskap i godkjent returselskap, og hører to ulike alternativer A og B for dette. Vi ønsker høringsinnspill om hvilket alternativ som er mest hensiktsmessig.  

Endringene i regelverket er anslått til å utgjøre en årlig merkostnad på rundt 465 millioner kroner i 2030 når kravene har fått full effekt. Om lag 98 prosent av kostnadene er knyttet til plastemballasje og må ses i sammenheng med den pågående høringen om: Forslag til forskrift om utsortering av bioavfall og plastavfall - Miljødirektoratet .Det anslås at ¾ av kostnadene som følger av endringer av emballasjeregelverket er knyttet til de samme konkrete tiltakene for innsamling og behandling av plastemballasje.  

 Vi viser til høringsnotatet for utfyllende informasjon om endringene og konsekvenser.  

Høringsdokumentet og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Eventuelle uttalelser skal  sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.