Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til forskrift om utsortering av bioavfall og plastavfall

Høringsnummer
2021/1686
Frist
28.04.2021
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Regelverk
Publisert
28.01.2021

På vegne av Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet forslag om nytt kapittel 10a i avfallsforskriften om utsortering og materialgjenvinning av bioavfall og plastavfall på høring.

Forslaget gjelder krav til utsortering og materialgjenvinning av bioavfall og plastavfall for både husholdningsavfall og næringsavfall som ligner husholdningsavfall. Hovedhensikten er å øke materialgjenvinningen.

Den foreslåtte forskriften er et viktig virkemiddel for å sikre gjennomføring og overholdelse av bindende krav i EUs avfallsregelverk. Bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser og økt verdiskapning er en viktig drivkraft bak EUs reviderte rammedirektiv om avfall (direktiv 2008/98/EF som er endret ved direktiv (EU) 2018/851). Det reviderte regelverket skal støtte opp om sirkulær økonomi, og inneholder blant annet høyere mål for materialgjenvinning, krav til separat innsamling av flere avfallstyper og krav om at slikt separat innsamlet avfall ikke skal forbrennes.

Vi forventer at kravene vil medføre at andelen plastavfall fra husholdningsavfall og lignende næringsavfall som materialgjenvinnes øker fra 23 prosent i 2016 til 52 prosent i 2035. For bioavfall har vi beregnet at materialgjenvinningen vil øke fra 47 prosent i dag til 71 prosent i 2035. Samlet vil dette kunne øke materialgjenvinningen av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet fra 38 prosent i 2016 til 45 prosent i 2035.

De gjennomsnittlige årlige merkostnadene er anslått til 665 mill. kroner per år i perioden fram til 2035 for husholdningsavfall, mens de for næringsavfall er anslått til 285 mill. kroner i året.

Merkostnadene er særlig knyttet til to kostnadsdrivere; 1) infrastruktur for innsamling og behandling av avfall og 2) oppfølging av forskriften og kommunikasjonstiltak i kommuner og private virksomheter som skal sikre at mer avfall sorteres ut til materialgjenvinning.

Vi viser til forslag til forskrift og høringsnotat og konsekvensutredning nederst på denne siden, for en nærmere beskrivelse av forslagene og redegjørelse for konsekvensene av dem.

Høringen må sees i sammenheng med pågående høring av Forslag til endringer i regelverk for emballasje - Miljødirektoratet . Det anslås at ¾ av kostnadene som følger av endringer av emballasjeregelverket er knyttet til de samme konkrete tiltakene for innsamling og behandling av plastemballasje.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.