Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til forskriftsbestemmelser om overtredelsesgebyr - forurensningsloven og produktkontrolloven

Høringsnummer
2021/6994
Frist
01.10.2021
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Forurensning og støy, Kjemikalier, Regelverk
Publisert
08.07.2021

I 2019 ble det innført hjemmel til å gi forskrift om overtredelsesgebyr i henholdsvis forurensningsloven § 80 og produktkontrolloven § 12a. Bakgrunnen for lovendringene var et ønske om å styrke den preventive virkningen av regelverket og virkemiddelapparatet til forurensningsmyndigheten. Overtredelsesgebyr er en negativ reaksjon i form av et gebyr, som ilegges av en forvaltningsmyndighet og retter seg mot en begått overtredelse av lov, forskrift eller enkeltvedtak. Det foreslås å åpne for bruk av overtredelsesgebyr ved brudd på en rekke bestemmelser i eller gitt i medhold av forurensningsloven og produktkontrolloven.  

Miljødirektoratet og statsforvalteren avdekker årlig et stort antall overtredelser av produktkontrolloven, forurensningsloven og forskrifter og enkeltvedtak gitt i medhold av disse. For å kunne forebygge miljø- og helseskader er det viktig at man har et effektivt sanksjonssystem som virker preventivt. Det er også viktig for å sikre like konkurransevilkår, at de som kutter kostnader ved å unnlate å etterleve gjeldende regler, ikke går fri fra ansvaret. Sammen med straff og de øvrige tiltakene som følger av regelverket, vil innføringen av overtredelsesgebyr sikre at myndighetene kan møte brudd på miljøregelverket med en passende reaksjon. 

Forslaget omfatter bestemmelser som gir Miljødirektoratet og/eller statsforvalteren hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr for nærmere angitte overtredelser. Forslaget inneholder også bestemmelser om overtredelsesgebyr for foretak, regler om utmåling av gebyret og bestemmelser som henviser til andre relevante regler for bruk av overtredelsesgebyr. Det antas at forslaget vil medføre en økt administrativ byrde, men at det bare vil ha økonomiske konsekvenser for aktører som begår overtredelser av regelverket.  

Høringsdokumentene ligger nederst på denne siden. 

Eventuelle uttalelser sendes Miljødirektoratet som vedlegg via denne høringssiden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.