Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endring av leketøyforskriften - Anillin

Høringsnummer
2017/11830
Frist
20.08.2021
Tema
Kjemikalier, Regelverk
Publisert
28.06.2021

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre et direktiv som endrer forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften).  Endringen innebærer at grenseverdiene for anilin i leketøy beregnet på barn under 36 måneder eller i annet leketøy som man må regne med at barn putter i munnen settes lavere. 

EU Kommisjonen vedtok direktiv (EU) 2021/903 den 3. juni 2021. Direktivet senker grenseverdien for anilin i leketøy til barn under 36 måneder og i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen. Hensikten med direktivet er å gi tryggere leker og økt beskyttelse av barn helse. Grenseverdiene vil gjelde fra 5. desember 2022. Siden rettsaktene er EØS-relevante og vil bli tatt inn i EØS-avtalen er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett. Dagens regelverk vil med dette gi økt beskyttelse mot helseskade når leketøy brukes av barn under 36 måneder. Vi vurderer at de foreslåtte endringene er gjennomførbare og ikke kommer til å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Lenke til EU-direktivet EUR-Lex - 32021L0903 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Høringen blir sendt ut i samråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Høringsnotat og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt