Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endring i forurensningsforskriften kapittel 20

Høringsnummer
2018/5442
Frist
07.01.2022
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Regelverk
Publisert
07.10.2021

På vegne av Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet forslag om endringer i forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip og forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger på høring. 

Bakgrunnen for forslaget er EUs nye skipsavfallsdirektiv ((EU) 2019/883) som ble vedtatt 17. april 2019. Formålet med direktivet er å verne havmiljøet ved å øke tilgangen til og bruken av mottaksordninger for avfall fra skip i havner. Endringene er foreslått tatt inn i forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip og forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger. Forslaget innebærer flere og tydeligere krav til oppfølging av og tilsyn med skip, utvider rapporteringskravene for noen typer skip og øker kravene til havners mottak av avfall. Samlet vil de nye kravene bidra til likere vilkår, økt ombruk og materialgjenvinning av avfall og redusert marin forsøpling.

De fleste kravene i kapittel 20 videreføres, men vi har foreslått noen endringer som både skjerper og letter på de eksisterende kravene for havner og skip. I tråd med direktivet foreslår vi å endre kravene til mottaksordninger i havner, slik at avfall fra skip blir samlet inn og utsortert på en måte som legger til rette for økt ombruk og materialgjenvinning. Endringen vil medføre noen etableringskostnader for havner som ikke er tilrettelagt for mottak av sortert avfall. Kostnadene skal dekkes inn gjennom avfallsgebyrene som innkreves fra skipene som bruker havnen.

Vi anbefaler også å øke gyldighetsperioden for avfallsplaner fra tre til fem år. Samtidig anbefaler vi å unnta mindre fritidsbåthavner fra kravet om avfallsplan. Dette vil gjelde fritidsbåthavner som er omfattet av kommunens avfallshåndtering og som informerer om avfallshåndteringen i havnen overfor brukerne. Endringene vil redusere arbeidsbyrden for havner, kommuner og statsforvaltere. 

De anbefalte endringene forventes ikke å medføre vesentlig økte kostnader for skipsnæringen. En større endring for skip er at det nye skipsavfallsdirektivet ikke lenger gir unntak fra å betale avfallsgebyr for fritidsbåter for høyst 12 personer og fiskefartøy. Vi har i vårt forslag fjernet dette unntaket. Dette har likevel liten praktisk og økonomisk betydning, da disse allerede i dag betaler for avfall de leverer gjennom båt- og gjesteplassavgifter.

Det er foreslått et nytt vedlegg der kostnadene ved drift og administrasjon av mottaksordninger i havner er nærmere beskrevet. Mottak og behandling av oppfisket avfall forventes ikke å medføre en samfunnsøkonomisk merkostnad da dette avfallet i stor grad ivaretas allerede i dag. Vi anbefaler at kostnadene for mottak av oppfisket avfall dekkes av et generelt avfallsgebyr, som betales uavhengig om det leveres slikt avfall eller ikke. Dette vil kunne gi en merkostnad for fiskefartøy på 1000 til 1400 kroner i året. Alternative måter å organisere innsamling av avfallet, eksempelvis prøveordningen "Fishing for litter", er vurdert å koste mer per innsamlet tonnasje på grunn av høyere administrative kostnader. På bakgrunn av dette anbefaler vi at prøveordningen "Fishing for litter" avsluttes når ordningen med et generelt avfallsgebyr for fiskefartøy er på plass.  

Relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt