Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Høringsnummer
2021/2806
Frist
14.01.2022
Tema
Arter og naturtyper, Friluftsliv, Industri på land, Klima, Vernet natur, Regelverk, Tilsyn og naturoppsyn, Miljøovervåking og naturkartlegging
Publisert
05.10.2021

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og i samråd med Landbruksdirektoratet, foreslår Miljødirektoratet endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål.

Den viktigste endringen i forskriften er å legge et tydeligere ansvar på skogeier for å holde kontroll med spredning av utenlandske treslag. Det høres også på lettelser i saksbehandlingsrutinene som i hovedsak vil berøre juletreproduksjon. En rekke språklige og strukturelle endringer er er i tillegg foreslått for å forenkle forskriften, på bakgrunn av erfaringene fra praktisering av forskriften siden 2012.  

Høringsdokumentene ligger nederst på denne siden.  

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.  

Høringsfrist: 14.01.2022  

Vi ber høringsinstansene vurdere om andre etater, underliggende forbund, medlemsbedrifter m.v. bør orienteres om høringa.