Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til revidert industriutslippsdirektiv

Høringsnummer
2020/9451
Frist
01.10.2022
Tema
Industri på land, Regelverk
Publisert
27.04.2022

Forslag til revidert industriutslippsdirektiv ble lansert den 5. april 2022. Revidert direktiv skal bidra til investeringer som er nødvendige for Europas endring mot en konkurransedyktig og klimanøytral økonomi, uten skadelig forurensning innen 2050. Det tas sikte på å stimulere innovasjon og bidra til å gi like konkurransevilkår i EU-markedet.

Forslaget til nytt industriutslippsdirektiv bygger på den overordnede tilnærmingen til det eksisterende industriutslippsdirektivet, som i dag dekker rundt 50 000 store industrianlegg og gårdsbruk med intensivt husdyrhold i Europa. De nye reglene vil dekke flere utslippskilder, gjøre tillatelser mer effektive, redusere administrative kostnader, øke åpenheten og gi mer støtte til banebrytende teknologi og innovasjon. De første nye forpliktelsene for industrien vil komme i andre halvdel av dette tiåret.

De viktigste punktene i forslaget til revidert industriutslippsdirektiv er:

 • Virkeområdet for direktivet skal utvides til å inkludere de største produksjonsenhetene for storfe. De største enhetene for svin og fjørfe er allerede inkludert i dagens direktiv, men terskelen senkes og flere enheter skal omfattes.
 • Det nye direktivet inkludere gruvevirksomhet og storskala produksjon av batterier.
 • Industrianleggene må vurdere om de kan oppnå det strengeste utslippsnivå av BAT-AEL (der dette er oppgitt som intervall i BAT-konklusjoner).
 • Det gis rom for fleksible tillatelser for industri som ønsker å teste ut ny og innovativ teknologi. Det skal etableres et senter for innovasjon i industrien "Innovation Centre for Industrial Transformation and Emissions" (INCITE).
 • Innen 2030 eller 2034 må industrien lage planer som viser at de er i rute til å nå EUs 2050 ambisjon om null forurensning, sirkulær økonomi og klimanøytralitet.
 • Nye BAT-konklusjoner vil kunne inkludere bindende krav til ressursutnyttelse.
 • Industriens miljøledelsessystemer skal inkludere krav til reduksjon av bruk av farlige kjemikalier.
 • Synergier mellom redusert forurensning og avkarbonisering skal systematiseres i beslutningsprosesser om BAT-konklusjoner. Energieffektivitet blir en integrert del av tillatelsene.
 • Det er foreslått endringer som konkretiserer hvordan utslipp til vann via eksternt renseanlegg (indirekte utslipp) skal vurderes ved fastsettelse av utslippsgrenser.
 • Eventuelle unntak fra BAT-AEL (forpliktende utslippsnivåer) skal revurderes hvert fjerde år.
 • Kommisjonen vil oppdatere “European Pollutant Release and Transfer Register” til "EU Industrial Emissions" Portal som skal bidra til åpenhet og gi innbyggere bedre tilgang på data vedrørende utslipp fra europeisk industri.

Miljødirektoratet ønsker innspill fra relevante aktører om hva som er viktige norske interesser i videre arbeid med industriutslippsdirektivet, slik at de kan ivaretas best mulig, og om særlige problemstillinger av rettslig eller faglig karakter dette direktivet reiser.

Lenket til EUS industriutslippsdirektiv: The Industrial Emissions Directive - Environment - European Commission (europa.eu)

Lenke til forslag til nytt industriutslippsdirektiv: https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-revision-industrial-emissions-directive_en

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt