Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Høring på EU-EØS forslag om ny forordning på avskogingsfrie råvarer og produkter

Høringsnummer
2022/5395
Frist
01.07.2022
Tema
Grensekryssende og internasjonalt, Regelverk, Miljøovervåking og naturkartlegging
Publisert
26.04.2022

EU-kommisjonen la 17. november 2021 frem et forslag om forordning 706/2021 som skal sikre at råvarer og produkter forbundet med avskoging og skogforringelse ikke omsettes på det europeiske marked. Formålet med forslaget er å minimere EUs globale bidrag til avskoging og skogforringelse, redusere EUs bidrag til globale klimagassutslipp og tap av naturmangfold, samt å bidra til at etterspørsel og handel med bærekraftige og lovlig produserte varer øker. Forslag 706/ 2021 innebærer at tømmerforordningen (forordning 995/2010) oppheves.

Forslaget gjelder for omsetting av soya, palmeolje, storfekjøtt, trevirke, kakao og kaffe og de bearbeidede produktene lær, sjokolade og møbler på EU-markedet.  Relevante produkter og råvarer må være produsert på arealer som ikke har vært gjenstand for avskoging og skogforringelse etter 31. desember 2020, og forslaget fremmer en rekke aktsomhetskrav til operatører og forhandlere. Forslaget gjelder råvarer og produkter produsert både innenfor og utenfor EU.

På vegne av Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet om innspill til EUs forslag til ny forordning 706/2021. Høringsdokumentene ligger nederst på denne siden og bakgrunnsinformasjon om forslaget fra EU finner du på Kommisjonens hjemmesider: Proposal for a regulation on deforestation-free products (europa.eu).

I etterkant av høringen vil norske myndigheter vurdere hva slags konsekvenser innholdet i forslaget vil ha for norske interesser og aktører. Disse vil brukes som del av utarbeidelsen av EØS-posisjonsnotat. Norske myndigheter skal også gjøre en vurdering av om EØS-relevans foreligger, helt eller delvis.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. For uttalelser til spesifikke deler av forslaget ber vi om at det henvises tydelig til hvilken del det gjelder. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.