Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Statsforvalteren i Møre og Romsdal søker om løyve til kjemisk behandling av vassdrag i smitteregionen Driva for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Høringsnummer
2022/5330
Frist
20.05.2022
Tema
Kjemikalier, Vann, hav og kyst
Publisert
22.04.2022

Statsforvalteren i Møre og Romsdal søker om løyve etter forurensingsloven, lakse- og innlandsfiskeloven og naturmangfoldloven til kjemisk behandling av vassdrag i smitteregionen Driva for å utrydde den introduserte lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Geografisk område

Det søkes om behandling av anadrom strekning i alle elver og bekker fra Driva og forbi Oppdøla (i Sunndal) på nordsida og forbi Jordalselva på sørsida av fjorden, samt alle elver og bekker fra Batnfjordselva ut til og med Torvikelva på østsiden, og ut til Gjemnessundet på vestsiden.

I den midtre sona, mellom de to behandlingssonene, vil vassdragene bli overvåket. Potensiell vertsfisk vil bli undersøkt for smitte. Dersom det blir oppdaget smitte her vil elvene bli behandlet.

Kjemikalium

For å gjennomføre kjemisk behandling av vassdrag i smitteregion Driva søkes det om løyve til bruk av CFT-Legumin (rotenon) og monokloramin (klor). Klor vil bli brukt som hovudkjemikalium i Driva og Litledalselva. Det vil i tillegg bli benyttet små mengder CFT-legumin i perifere områder hvor bruk av klor ikke er hensiktsmessig. I Usma og Batnfjordselva, samt i øvrige elver/bekker, vil det bli brukt CFT-legumin.

Planlagt behandlingskonsentrasjon er 10 – 15 μg aktivt klor/l ved målepunkt straks før påfriskningsstasjon. For rotenon er målet at minimumskonsentrasjonen i hovedelva skal være 23 μg/l i minimum fire timer.

Behandlingsperiode

Søknaden omfatter gjennomføring av planlagt behandling over en toårsperiode (2022 og 2023). I hver av årene vil behandlingen skje over en 3-ukers periode i august. Søknaden omfatter i tillegg eventuelle ekstra behandlinger av elver i ettertid dersom smitte blir påvist i tiden etter avsluttet behandling og fram til friskmelding av vassdraga.