Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Titania AS søker om tillatelse til å deponere avgangsmasser i opptil 1 år på Mølletippen

Høringsnummer
2022/1493
Frist
09.05.2022
Tema
Industri på land
Publisert
04.04.2022

Dette er et av flere tiltak for å redusere risiko ved Dam 1, som er plassert i konsekvensklasse 4. Deponeringen av avgangsmasser vil kun være aktuelt i opptil et år eller frem til Dam 1 er sikret. Det er nødvendig med et alternativt deponi for å kunne opprettholde produksjon ved gruva, da nåværende sikringstiltak bare gir rom for deponering i Lundetjern landdeponi ut 2022. Sikring av Dam 1 vil trolig ikke stå klar før et godt stykke inn i 2023.

Forslag til deponeringssted for alternativt deponi er Mølletippen. Dette er et område som ligger inne på Titania sin eiendom og i dag benyttes til gråbergsdeponering. Det er per i dag ikke vegetasjon i område, deponering vil ikke medføre lukt og støybilde vil bli tilnærmet likt dagens situasjon. Støv kan forekomme i tørre perioder, og tiltak vil settes inn for å begrense støvflukt. Sigevann vil bli ledet til Tellenesvann via etablert dreneringssystem. Etter endt deponering skal avgangsmassene dekkes med gråberg og avsluttes etter gjeldende driftsplan.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.