Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Innspill om tiltak og virkemidler for å opprettholde og forbedre økologisk tilstand i skog

Høringsnummer
2022/11173
Frist
03.02.2023
Tema
Arter og naturtyper, Regelverk
Publisert
12.12.2022

Av Hurdalsplattformen følger det at regjeringen vil «etablere en meny av ulike tiltak som bidrar til å opprettholde et mangfold av økosystemer i god økologisk tilstand». Videre har Stortinget sluttet seg til de nasjonale målene for natur i Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold (naturmangfoldmeldingen), hvor et av målene er at økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester.

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet, samt andre relevante etater, har nylig fått et oppdrag fra Klima -og miljødepartementet (KLD) og Landbruks -og matdepartementet (LMD). Vi skal levere beslutningsgrunnlag som redegjør for relevante tiltak og tilhørende virkemidler i og på tvers av sektorene, som bidrar til å opprettholde eller bedre den økologiske tilstanden i økosystemet skog. Et tiltak er relevant når det enten kan bidra til å redusere en negativ påvirkning eller bidra til en positiv påvirkning på den økologiske tilstanden i skog.

Vi inviterer til å gi forslag til relevante tiltak og virkemidler for å opprettholde og forbedre økologisk tilstand i skog. 

Som del av arbeidet med en meny av tiltak for skog, vil KLD og LMD også sørge for at det utarbeides et felles kunnskapsgrunnlag om den økologiske tilstanden i norsk skog. Denne høringen omfatter ikke innspill til det. 

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.   

Høringsfrist: 20.01.23   

 

Oppdraget fra departementene ligger nederst på denne siden. 

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt