Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endringer i forurensningsforskriftens del 4 om avløp

Høringsnummer
2019/8682
Frist
01.04.2022
Tema
Forurensning og støy, Regelverk
Publisert
07.01.2022

På vegne av Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet forslag til endringer i forurensingsforskriftens del 4 om avløp på høring.

Forurensingsforskriften stiller krav til større avløpsanlegg om å analysere på utvalgte tungmetaller og organiske miljøgifter i avløpsvann. Erfaringer med analysekravene viser at lave konsentrasjoner samt utdaterte krav til analyseparameterer gjør at analyseresultatene ikke gir tilstrekkelig kunnskap om forekomst av og kilder til miljøgifter i kommunalt avløpsvann.

Miljødirektoratet foreslår at dagens krav til analyser av organiske miljøgifter i avløpsvann erstattes med nasjonale kartlegginger som gjennomføres hvert femte år. Videre foreslår vi at kartleggingen har en felles gjennomføring og kvalitetssikring og at de omfatter både analyser i avløpsvann og -slam.

Forslaget innebærer at eiere av avløpsanlegg med en størrelse over 100 000 pe får en plikt til å delta i kartleggingene, mens eiere av avløpsanlegg over 50 000 pe etter nærmere vurdering kan bli pålagt deltagelse etter forskrift om gjennomføring. Gjennomføringen av kartleggingene organiseres av Miljødirektoratet.

Som følge av at forslaget fører til at enkelte bestemmelser oppheves, foreslår vi samtidig noen tekniske justeringer av forurensingsforskriftens del 4. Disse skal sørge for bedre struktur og systematikk.

Relevante dokumenter ligger nederst på denne siden

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.