Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag om endringer i forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall fra skip

Høringsnummer
2018/5442
Frist
15.08.2022
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Regelverk
Publisert
01.07.2022

På vegne av Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet, i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, forslag til forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2022/91, forordning (EU) 2022/92, forordning (EU) 2022/90 og forordning (EU) 2022/89 på høring. 

Høringen gjelder endring av forurensningsforskriften kapittel 20 for å gjennomføre forordninger (EU) 2022/89, (EU) 2022/90, (EU) 2022/91 og (EU) 2022/92 som er underlagt EUs nye skipsavfallsdirektiv (EU) 2019/883.

De foreslåtte endringene innebærer at krav knyttet til lagringskapasitet på skip, tilsyn med skip og kriterier for redusert gebyr spesifiseres. I tillegg har direktoratene foreslått å ta inn en egen bestemmelse som presiserer myndighetenes forpliktelser til å rapportere mengde oppfisket avfall til EU kommisjonen. Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet forslag til endringer i forurensningsforskriften og forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger for å gjennomføre det nye skipsavfallsdirektivet, som har vært på offentlig høring fra 7. oktober 2021 til 7. januar 2022. For mer informasjon om høringen, se Miljødirektoratets nettsider: Forslag til endring i forurensningsforskriften kapittel 20 - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no).

De ovennevnte forordningene ble vedtatt av EU-kommisjonen 21. januar 2022 og spesifiserer krav knyttet til følgende bestemmelser i det nye skipsavfallsdirektivet: artikler 7 (4), 8 (5b), 8 (7), 10 og 11. Siden rettsaktene er EØS-relevante, og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett. Vi gjør oppmerksom på at innholdet i forordningene på nåværende tidspunkt ikke kan endres fordi hensikten er at bestemmelsene skal gjelde likt i hele EU/EØS. 

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 15. august 2022. Eventuelle kommentarer skal sendes til Miljødirektoratet via våre nettsider, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.