Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Tiltaksplan for opprydning i forurenset grunn på Taraldrud i Nordre Follo kommune

Høringsnummer
2022/7174
Frist
01.09.2022
Tema
Forurensning og støy
Publisert
28.06.2022

Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) ga i begynnelsen av 2022 likelydende pålegg til Statens vegvesen (SVV) og Åsland Næringspark Eiendom (ÅNE) om å utarbeide revidert tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn på Taraldrud. Tidligere undersøkelser viser at det er komplisert og krevende å vurdere hvilke tiltak som er best egnet for å redusere sur avrenning og utlekking av tungmetaller inkludert uran fra området på Taraldrud til et akseptabelt nivå. Det vil også være svært kostnadskrevende å gjøre tiltak her. Det er viktig at den tiltaksløsningen som velges er trygg og vil hindre utslipp i et langt miljøperspektiv. Miljømyndighetene hadde behov for supplerende opplysninger for å fastsette hvilke tiltak som vil være best egnet. I pålegget ba vi derfor om supplerende opplysninger om alternative disponeringsløsninger for alunskiferen, avbøtende tiltak under gjennomføring og vurdering av miljøpåvirkning.   

 

SVV og ÅNE har utarbeidet en revidert tiltaksplan for Taraldrud som de mener svarer på dette pålegget. Det er skissert fire tiltaksalternativer. En kombinasjon av alternativ 2 (fjerning av skifer på delområde nord, hvor den mest forvitrede skiferen ligger, og etablering av avskjærende grøft langs E6) og alternativ 4 (vedlikehold og kalking av fellingsdammer mellom fyllingsfot og Snipetjernsbekken) gir best effekt.  

 

SVV har i dag ikke bevilgninger til å gjennomføre tiltaket, grovt anslått til ca 140 millioner, og dette påvirker når tiltakene kan starte opp. Fra finansiering er på plass, er det anslått at utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag og gjennomføring av arbeidene vil ta ca 2-3 år.  

 

Før Miljødirektoratet og DSA vurderer hvilket tiltak vi skal pålegge SVV og ÅNE å gjennomføre på Taraldrud mottar vi gjerne innspill på revidert tiltaksplan.  

Tiltaksplanen ligger nederste på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.