Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til revidering av F-gassforordningen

Høringsnummer
2022/5851
Frist
20.08.2022
Tema
Kjemikalier, Klima, Regelverk
Publisert
06.05.2022

EU-kommisjonen foreslår endringer i regelverket om fluorholdige klimagasser. Miljødirektoratet sender forslaget på høring med høringsfrist 20. august 2022.

Formålet med forslaget er å bidra til ytterligere reduksjon av klimagassutslipp i Europa.

Det gjeldende EU-regelverket om fluorholdige klimagasser, forordning (EU) nr. 517/2014, har blitt gjennomført i Norge gjennom produktforskriften kapittel 6a, men med noen tilpasninger.

Endringene som er foreslått av EU-kommisjonen er blant annet:

  • De fluorholdige klimagassene med lavt globalt oppvarmingspotensial (GWP), HFOene, blir i større grad omfattet av regelverket, så som krav om sertifisering, lekkasjekontroll o.l.
  • Nye forbud mot omsetning av utstyr som inneholder f--gasser over en viss GWP-verdi, blant annet SF6 i høyspentbrytere.
  • Mer detaljerte krav til etterlevelse, kontroller o.l.

I tillegg foreslår EU-kommisjonen ytterligere begrensinger av samlet produksjon og import av hydrofluorkarboner (HFK). Denne delen av regelverket i forordning 517/2014 er ikke implementert i Norge.

Miljødirektoratet ønsker innspill til EUs forslag til revidert forordning om fluorholdige klimagasser. Etter høringen vil norske myndigheter vurdere hva slags konsekvenser innholdet i forslaget vil ha for norske interesser og aktører. Dette vil brukes bl.a. som grunnlag for utarbeidelsen av EØS-posisjonsnotat og vurdering av om EØS-relevans før eventuell gjennomføring i Norge.

Høringsdokumentene ligger nederst på denne siden og bakgrunnsinformasjon om forslaget fra EU finner du på Kommisjonens hjemmesider: EU legislation to control F-gases (europa.eu).

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. For uttalelser til spesifikke deler av forslaget ber vi om at det henvises tydelig til hvilken del det gjelder. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt