Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
EU-kommisjonens strategi for bærekraftige tekstiler

Høringsnummer
2022/4616
Frist
06.05.2022
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Regelverk
Publisert
31.03.2022

EU-kommisjonen la frem en strategi for bærekraftige og sirkulære tekstiler 30. mars 2022. Tekstilstrategien er en av fire leveranser i EU-kommisjonens pakke om sirkulær økonomi fra 30. mars 2022. Dette er en viktig del av EUs grønne giv for et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa.

Tekstilstrategien setter retning og rammer for hvordan fremtidens produksjon og forbruk av tekstiler vil være i EU og EØS, inkludert Norge.

Strategien inneholder 6 hovedtiltak:

  • Krav til økodesign av tekstiler slik at de varer lenger, kan brukes om igjen (ombruk), repareres og materialgjenvinnes, og ikke inneholder miljøgifter.
  • Stoppe at usolgte/returnerte tekstiler kastes og destrueres. Kommisjonen vurderer å forby destruering av usolgte og returnerte tekstiler.
  • Begrense utslipp av mikroplast. Kommisjonen kommer med et eget initiativ for å redusere utilsiktet utslipp av mikroplast i miljøet i 2022, som inkluderer utslipp fra syntetiske tekstiler.
  • Krav til informasjon og digitale produktpass. For å bedre tilgangen på produktinformasjon foreslår EU-kommisjonen å innføre informasjonskrav om tekstilers bærekraft og bruk av digitale produktpass slik at forbrukere lettere kan ta bærekraftige valg.
  • Skjerper regelverket mot grønnvasking. Kommisjonen vil legge fram to initiativer som skal bekjempe grønnvasking og sikre pålitelig og sammenlignbar informasjon til forbrukerne om miljøfotavtrykk til produkter.
  • Produsentansvar. Kommisjonen varsler at de vil introdusere krav om utvidet produsentansvar for tekstiler i sitt forslag til endret rammedirektiv om avfall som kommer i 2023. Produsentansvaret skal blant annet bidra til å finansiere systemer for separat innsamling og behandling av tekstilavfall fra 2025.

Strategien vil følges opp av EU-kommisjonen i årene framover, og de vil bl.a. legge fram forslag til regelverk som sikrer bærekraftige og sirkulære tekstiler. Disse regelverkene vil forhandles i EU før de vedtas endelig og blir gjort gjeldende for Norge gjennom EØS-avtalen. EU-kommisjonen la allerede 30. mars 2022 fram forslag til en økodesignforordning som vil sette krav til hvordan tekstiler designes. Endelig økodesignforordning vil tidligst vedtas mot slutten av 2023, og vil da erstatte dagens økodesigndirektiv.

Lenke til strategien finnes her: Textiles strategy (europa.eu) 

Miljødirektoratet ønsker innspill fra relevante aktører om hva som er viktige norske interesser ved gjennomføring av strategien, slik at de kan ivaretas best mulig, og om særlige problemstillinger innholdet i og oppfølgingen av strategien reiser av rettslig eller faglig karakter.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.   

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt