Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endringer i klimakvoteforskriften

Høringsnummer
2023/9641
Frist
01.02.2024
Tema
Klima, Regelverk
Publisert
12.12.2023

Miljødirektoratet foreslår endringer i forskrift 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser ("klimakvoteforskriften"). Endringene innebærer at forordning (EU) 2023/1642 og forordning (EU) 2023/XXXX, som begge endrer forordning (EU) 2019/1122 ("registerforordningen"), implementeres i norsk rett.

Forslaget gjelder blant annet regler for opprettelse av driftskonto for skipsoperatører, nye krav ved overføring av kvoter mellom kontoer og avvikling av luftfartskvoter som egen kvotetype. I tillegg innføres et vilkår om at vederlagsfrie kvoter bare kan overføres til anleggs- og luftfartøysoperatører som har levert inn kvoter for alle tidligere utslipp.  

Ytterligere foreslår Miljødirektoratet å fjerne krav til legalisering av kopier av visse utenlandske dokumenter i forbindelse med oppnevnelse av kontorepresentanter, å ikke stille krav om at minst én kontorepresentant bor i Norge for å åpne driftskonto for skipsoperatører og å kreve gebyr for åpning av driftskonto.

Høringsnotat med endringsforskrift til klimakvoteforskriften ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.