Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
EU-direktiv om avløp revideres

Høringsnummer
2023/3046
Frist
05.03.2023
Tema
Forurensning og støy, Regelverk
Publisert
17.02.2023

EU-kommisjonen la 26. oktober 2022 fram et forslag til revidert avløpsdirektiv. Høringsfristen for innspill til Miljødirektoratet er 5. mars 2023. Nyhetsmelding fra Miljødirektoratet finnes her: EU-direktiv om avløp revideres - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no).

Dersom du ønsker å gi dine innspill direkte til EU-kommisjonen om dette forslaget, kan du sende inn innspill direkte her: Water pollution – EU rules on urban wastewater treatment (update) (europa.eu). Fristen for innspill direkte til EU er 14. mars 2023.

Etter gjennomført høring vil Kommisjonen vurdere innspill og eventuelt endre sitt forslag. Endelig forslag vil bli lagt fram for EU-parlamentet og Rådet, før endelig direktiv kan vedtas. Etter at revidert direktiv er vedtatt i EU, vil det også være en egen nasjonal høring av regelverket i forbindelse med gjennomføring av direktivet i norsk rett. EU-kommisjonen har et uttalt mål om at direktivet vedtas innen våren 2024. Revisjonen skal bidra til ytterligere reduksjon i forurensningstilførslene fra utslipp av kommunalt avløpsvann, bedre vannkvaliteten i Europa, redusere utslipp av klimagasser og øke energieffektiviteten avløpssektoren. I tillegg skal direktivet bidra til bedre rensing av mikroforurensning og overvåking av patogener i avløpsvann.

De første nye fristene for å forbedre offentlige avløpssystemer trer i kraft allerede fra 2027, ifølge dette forslaget.

Viktige punkter i forslaget til revidert avløpsdirektiv:

 • Virkeområdet utvides, samtidig som skillet mellom ferskvanns- og sjøresipienter fjernes.
 • Definisjonen av tettbebyggelse endres og konkretiseres
 • Minimum sekundærrensing blir gjeldende for alle tettbebyggelser over 1000 pe.
 • Kravene til rensegrad for nitrogenfjerning og fosforfjerning strammes inn.
 • Alle renseanlegg som mottar mer enn 100 000 pe skal ha både fosfor- og nitrogenfjerning, i tillegg til et fjerde rensetrinn for å fjerne mikroforurensning.
 • Det fjerde rensetrinnet skal finansieres av en nasjonal produsentansvarsordning.
 • Utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelser mellom 10 000 pe og 100 000 pe kan måtte gjennomgå både tertiær- og kvartærrensing senest innen 2040, dersom resipientens tilstand eller bruk gjør det nødvendig.
 • Energieffektivitet blir en integrert del av tillatelsene.
 • Avløpssektoren skal være energinøytral innen 2040, et krav som omfatter alle anlegg som mottar mer enn 10 000 pe.
 • Det er foreslått endringer som konkretiserer hvordan utslipp til vann via eksternt renseanlegg (indirekte utslipp) skal vurderes ved fastsettelse av utslippsgrenser for IED-bedrifter.
 • Straffereaksjoner skal innføres ved overtredelse av krav, og det forutsettes at disse skal være effektive, proporsjonale og virke avskrekkende.

Som del av miljøforvaltningens arbeid med å utvikle norske posisjoner ønsker vi innspill fra norske interessenter om viktige forhold eller kunnskapsgrunnlag. Formålet med denne høringen er både å informere om kommende regelverk, og at vi eventuelt får bredere grunnlag for å vurdere konsekvenser ved regelverket.

Miljødirektoratet ønsker innspill om eventuelle viktige norske interesser knyttet til dette forslaget, og om særlige problemstillinger av rettslig eller faglig karakter.

Relaterte lenker:

Side hos EU: Forslaget til revidert avløpsdirektiv

Side hos EU: Gjeldende avløpsdirektiv

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, og ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt