Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til ny emballasjeforordning i EU

Høringsnummer
2023/1408
Frist
06.03.2023
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Regelverk
Publisert
17.01.2023

EU reviderer regelverket for emballasje. EU-kommisjonen la 30. november 2022 frem forslag til ny forordning om emballasje og emballasjeavfall som skal erstatte dagens emballasjedirektiv (94/62/EC).

Målet med revideringen er å sikre bedre design av emballasje, øke ombruk og redusere mengden emballasjeavfall for å sikre en sirkulær økonomi.  


Dagens krav i emballasjedirektivet (94/62/EC) bidrar i liten grad til design for ombruk og materialgjenvinning. De er heller ikke tilpasset EUs avfallshierarki som angir en prioritert rekkefølge for avfallsbehandling. Regelverket er en viktig del av EUs grønne giv (EU Green deal) og EUs handlingsplan for sirkulær økonomi.  


Regelverkets hovedgrep vil bidra til:   

  • mindre unødvendig bruk av emballasje    
  • mer ombruk og økt bruk av materialgjenvunnet materiale 
  • mindre emballasjeavfall  
  • mindre bruk av helse og miljøskadelige stoffer i emballasje  
  • strenge krav til produsentene for å sikre at de tar ansvar i hele verdikjeden  

Europaparlamentet og Rådet vil forhandle om forslaget før regelverket vedtas endelig i EU. Det er forventet at dette vil skje senest første halvår 2024. Regelverket blir gjennomført i norsk rett dersom det blir vurdert EØS-relevant. Dagens emballasjedirektiv er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i blant annet avfallsforskriften kapittel 6 om retursystem for emballasje av drikkevarer og 7 om emballasje og emballasjeavfall. 


Miljødirektoratet ønsker innspill fra relevante aktører om hva som er viktige norske interesser i forhandlingene av regelverket, og om særlige problemstillinger av rettslig eller faglig karakter regelverket reiser.   

Innspill skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.    

Vedlegg: 

EU-kommisjonens forslag til ny forordning om emballasje og emballasjeavfall;  Proposal Packaging and Packaging Waste (europa.eu)

EUs handlingsplan om sirkulær økonomi;  Circular economy action plan (europa.eu)  

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt