Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Vow Green Metals søker om tillatelse til drift av pyrolyseanlegg

Høringsnummer
2023/4999
Frist
10.09.2023
Tema
Industri på land
Publisert
10.07.2023

Vow Green Metals (VGM) søker om å produsere inntil 25 000 tonn biokarbon pr. år, ved døgnkontinuerlig drift. Råstoffmengden vil være 70 000 – 80 000 tonn tørr flis pr år, enten ren flis eller sortert rivingsflis. Biokarbonet skal brukes som reduksjonsmiddel i smelteverksindustrien, til erstatning for fossilt kull. Biprodukter vil være pyrolyseolje og pyrolysegass.

Treflis tørkes i en flistørke før pyrolyse. Pyrolysen foregår ved høy temperatur og lavt trykk i en oksygenfri atmosfære i et lukket system. Biokarbonet kjøles ned og blir pelletert. En andel av pyrolyseolja brukes som bindemiddel i pelleteringsprosessen. Ferdige pellets lagres i kontainere. Pyrolysegass og en andel av pyrolyseolje forbrennes til energiproduksjon, i størrelsesorden 15 – 23 MW. En nødfakkel sikrer avbrenning av gass, dersom det skulle oppstå overtrykk i gassystemet. Full drift av nødfakkelen vil kun skje ved oppstart av anlegget eller hvis det er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner.

Utslipp til vann vil bestå av vann fra vask av tørkeprosessen, som driftes ca. 3 timer pr uke. Det vil i tillegg være noe avrenning fra råstofflager. Det vil også være noe vann fra vasking av produksjonsanlegget, men kun små mengder, under vedlikeholdsstans etc.

Utslipp til luft vil være damp fra tørkeprosessen, med mindre enn 20 mg støv pr Nm3. Forbrenning av pyrolysegass og pyrolyseolje vil også gi utslipp til luft. Her er det planlagt å installere et posefilter. Nødfakkel, under nødvendig drift, vil også kunne gi utslipp til luft.

Det er ikke forventet lukt til omgivelsene da produksjonen foregår innendørs. Det vil være noe støy fra transport. Leveranse av råvarer og levering av ferdigvarer vil ikke foregå om natten.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. 

 

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Etter at saken er avgjort finnes vedtak og avgjørelse i vår postjournal (eInnsyn - Innsyn i offentlig saksbehandling), og eventuell tillatelse finnes i  Norske utslipp - Utslipp til luft og vann og generert avfall .