Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til forskrift om endring i avfallsforskriften (utsortering, innsamling, forberedelse til ombruk og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper)

Høringsnummer
2020/11489
Frist
15.10.2023
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Regelverk
Publisert
29.06.2023

På vegne av Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet forslag til revidert kapittel 10a i avfallsforskriften på høring.

Forslaget gjelder krav til utsortering, separat innsamling og materialgjenvinning eller forberedelse til ombruk av papp, papir, glass- og metallemballasje og tekstilavfall for både husholdningsavfall og næringsavfall som ligner husholdningsavfall. Hovedhensikten er å øke materialgjenvinningen.

De nye kravene gjelder fra 1. juni 2024, med unntak av kravet til tekstiler, som vil gjelde fra 2025.

Vi forventer at kravene vil medføre at andelen husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet som materialgjenvinnes eller forberedes til ombruk vil øke med ca. 1,5 prosentpoeng i 2035. De totale kostnadene, for både kommunale avfallssystemer og næringslivet, er estimert til 45-83 mill. kroner årlig i 2035. Ifølge beregningene vil kostnadsøkningen medføre en økning av avfallsgebyret på ca. 5 -20 kroner. Disse kostnadene vil bli overført til husholdningene som en følge av avfallsgebyret og krav om selvkost. For næringslivet er de totale kostnadene svært usikre, men Miljødirektoratet forventer at kostnadene særlig er knyttet til utsortering og separat innsamling for glass- og metallemballasje.

Vi viser til forslag til forskrift og høringsnotat og konsekvensutredning nederst på denne siden, for en nærmere beskrivelse av forslagene og redegjørelse for konsekvensene av dem. I forskriften er ny tekst merket med rødt, og det er bare de nye elementene som er gjenstand for høring.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. 

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt