Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til forskrift om tilskudd til nitrogenfjerning ved avløpsrenseanlegg

Høringsnummer
2019/8479
Frist
24.07.2023
Tema
Forurensning og støy, Regelverk
Publisert
07.06.2023

For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det behov for å redusere nitrogentilførslene så raskt som mulig. Regjeringen har derfor bevilget midler over statsbudsjettet til en tilskuddsordning for å redusere utslipp av nitrogen fra kommunalt avløpsvann til Oslofjorden. I 2023 er bevilgningen på 6 millioner kroner. Midlene skal brukes til tilskudd for kommuner og kommunalt eide selskaper innenfor Oslofjordens nedbørsfelt til planlegging og prosjektering av nitrogenfjerning ved avløpsrenseanlegg.

Miljødirektoratet skal forvalte tilskuddsordningen og har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet laget forslag til forskrift for ordningen. Forskriften skal fastsette rammene for tilskuddsordningen.

Høringsnotat, forslag til forskrift og oversikt over kommunene som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden, og som kan søke om tilskudd, ligger som vedlegg nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Avgjørelsen etter høringen av forskriften, finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) etter at saken er avgjort.