Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Høring av forslag til endringer i klimakvoteloven

Høringsnummer
2023/5496
Frist
16.08.2023
Tema
Klima
Publisert
16.05.2023

Miljødirektoratet foreslår endringer i lov av 17. desember 2004 nr. 99 Lov om kvoteplikt og  handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven).  

Forslaget gjennomfører blant annet endringer i direktiv 2003/87/EF ("klimakvotedirektivet") og forordning (EU) 2015/757 ("MRV-forordningen") i norsk rett. Forslaget gjelder utvidelse av det materielle og stedlige virkeområdet i klimakvoteloven til å omfatte skipsfart, og hjemmel for ileggelse av kvoteplikt for denne sektoren. Videre foreslås tekniske endringer i loven for å tilpasse den til klimakvotedirektivets nye innretting, med et system som nå også regulerer aktiviteter uten utslipp. Forslaget omfatter også nye bestemmelser om tilsyn og håndheving.  

Høringsnotat med endringsforslag ligger nederst på denne siden. Eventuelle uttalelser skal sender Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.  

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt