Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag endring av forurensningsloven § 34 om differensiering av avfallsgebyrer

Høringsnummer
2023/7609
Frist
16.01.2024
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Regelverk
Publisert
16.10.2023

På vegne av Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet forslag til endring av forurensningsloven § 34 andre ledd på høring.

Forslaget gjelder innføring av en bestemmelse om at kommunene skal differensiere avfallsgebyrer. Miljødirektoratet vurderer at et differensierte avfallsgebyr vil gi et sterkere insentiv for husholdningene til å sortere riktig og dermed bidra til å øke materialgjenvinningen av husholdningsavfallet. Vi anbefaler derfor at forurensingsloven § 34 endres slik at kommunene pålegges å innføre differensierte avfallsgebyr. I dagens forskrift er dette begrenset til en bør-bestemmelse  

For å ivareta formålet med EUs rammedirektiv om avfall anbefaler vi også å endre ordlyden slik at plikten kun gjelder der differensiert gebyr kan bidra til avfallsreduksjon, forberedelse til ombruk og økt materialgjenvinning, ikke annen gjenvinning som energiutnyttelse. Dersom innføringen av et krav om differensiert avfallsgebyr viser seg å ikke være et tilstrekkelig bidrag for å oppnå EU-målene bør det på sikt vurderes å fastsette mer konkrete krav til utforming av gebyrsystemet i forskrift.

De fleste kommunene har allerede i dag en form for differensiert avfallsgebyr ved at husholdningene kan velge størrelse på beholder eller hentefrekvens for restavfallet. Det er derfor vanskelig å forutsi hvordan kommunene vil forholde seg til lovendringen og usikkert hvilken modell for differensiert avfallsgebyr de vil velge. Et krav om differensierte avfallsgebyrer vil ikke nødvendigvis medføre store endringer eller konsekvenser i seg selv. En betydelig endring forventes først å komme dersom det gis nærmere bestemmelser i forskrift. 

Vurderinger av effekten av å endre selve forurensningslovens bestemmelser om gebyrdifferensiering finner du i "Utredning av forurensningsloven § 34 andre ledd om differensiert avfallsgebyr", se vedlegg 2.

Følgende endring i forurensningsloven § 34 andre ledd sendes på høring: "Kommunene fastsette differensierte gebyrer, der dette bidra til avfallsreduksjon og økt gjenvinning. Forurensningsmyndigheten kan fastsette forskrifter om beregning av gebyrene ." Endringene fremkommer markert i rødt i vedlegg 1. 

Vi viser til vedleggene nederst på denne siden.  Der finner du:

  • Forslag til endring i forurensningsloven § 34.
  • Utredning av lovendring av forurensningslovens bestemmelser om differensiert avfallsgebyr.
  • Miljødirektoratets brev til Klima- og miljødepartementet med vårt forslag til lovendring.  Brevet omtaler også forslag om separat innsamling av flere avfallstyper, som har vært på høring.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.