Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endringer i klimakvoteforskriften og miljøsikkerhetsforskriften

Høringsnummer
2023/7932
Frist
20.11.2023
Tema
Klima
Publisert
06.10.2023

Miljødirektoratet foreslår i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet endringer i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) og forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger (miljøsikkerhetsforskriften).  

Forslaget gjennomfører blant annet endringer i direktiv 2003/87/EF ("klimakvotedirektivet") og forordning (EU) 2015/757 ("MRV-forordningen") i norsk rett, og er en oppfølging av forslag til endringer i klimakvoteloven som var på høring med frist 16. august i år.

Forslaget gjelder det nærmere virkeområdet for klimakvoteloven og EUs klimakvotesystem på maritim transportaktivitet, og gir regler for hvilke skipsoperatører som skal administreres av norske myndigheter. Videre foreslås det regler for overvåking og rapportering av utslipp fra maritim transportaktivitet som er utenfor EUs klimakvotesystem.

Forslaget utvider videre klimakvotelovens og EUs klimakvotesystem sin anvendelse for industri- og kraftproduksjon, ved at lav- og nullutslippsteknologier blir omfattet. Anlegg for forbrenning av kommunalt avfall vil bli omfattet av klimakvotelovens regler for overvåking, rapportering og verifikasjon av utslippene. Vi foreslår videre endringer i reglene for tildeling av vederlagsfrie kvoter til anlegg.

Forslaget viderefører i hovedsak dagens virkeområde for luftfart frem til 2026. Det er foreslått nye regler for tildeling av vederlagsfrie kvoter for 2024 og 2025. Tildeling til luftfartøysoperatører fases gradvis ut og det gis ikke tildeling av kvoter basert på historiske data etter 2025, noe som samlet sett vil gi økte kostnader for operatørene.

Ytterligere foreslår Miljødirektoratet endringer i klimakvoteforskriften av strukturell og pedagogisk art, som er ment å bidra til en mer tydelig og klar forskrift for alle parter.

Som en følge av at inkorporasjonsbestemmelsen for MRV-forordningen foreslås flyttet til klimakvoteforskriften, omfatter høringsnotatet også endringer i miljøsikkerhetsforskriften § 12 a, som i dag inkorporerer forordningen.

Høringsnotat og endringsforskrifter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.