Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Kystverket søker om endring av vilkår i tillatelse til mudring, sprengning og deponering i forbindelse med utbedring av innseilingen til Borg havn

Høringsnummer
2013/2348
Frist
10.11.2023
Tema
Vann, hav og kyst
Publisert
06.10.2023

Kystverket søker Miljødirektoratet om endring av to av vilkårene i tillatelsen datert 18. oktober 2019 til mudring, sprengning og deponering i forbindelse med utbedring av innseilingen til Borg havn. Vilkårene de søker om å endre er følgende: 

Vilkår 4.4, andre avsnitt 

«Masser som ikke skal deponeres direkte i Frevars deponi på Øra må avvannes før de fraktes bort.» 

Kystverket søker om at dette vilkår utgår i sin helhet da de mener dette er et uheldig vilkår som ikke bidrar til å redusere forurensing fra tiltaket. 

Vilkår 4.4, fjerde avsnitt 

«Deponering skal skje gjennom lukket rør som går så langt ned til bunnen som mulig uten at det forårsaker økt oppvirvling av sedimenter fra bunnen. For å minimalisere oppvirvling fra bunnen skal røret påmonteres en egnet energidreper (diffusor).» 

Kystverket søker om å endre dette vilkåret slik at krav om energidreper (diffusor) tas vekk, da de erfarer at det i visse tilfeller kan være en begrensning for å finne en optimal løsning for å forhindre partikkelspredning fra anleggsoperasjonen. 

For ytterligere beskrivelse viser vi til Kystverkets søknad om endring. 

Kystverket har også sendt Miljødirektoratet dokumentasjon som skal verifisere at de kan gjennomføre arbeid i gyteperioden for kysttorsk. Eventuelle kommentarer til denne dokumentasjonen kan også sendes oss nå.

Søknaden og relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. 

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.  

Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.