Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Søknad om feltforsøk med genredigert steril laks (GMO) på høring

Høringsnummer
2023/5243
Frist
19.10.2023
Tema
Arter og naturtyper
Publisert
07.09.2023

Havforskningsinstituttet søker om utsetting av genredigert steril laks i merd i sjø (feltforsøk). Utsettingen er søknadspliktig etter genteknologiloven § 10 jf. § 9. Dette er første gang Miljødirektoratet mottar en søknad om forsøksutsetting av en genmodifisert fisk i Norge. Det følger av genteknologiloven § 13 at det skal gjennomføres en offentlig høring i saker som gjelder godkjenning av søknad om utsetting av genmodifiserte organismer.

Søknaden gjelder et avgrenset feltforsøk som skal gjennomføres på Havforskningsinstituttets forskningsstasjon Matre/sjøanlegg i Smørdalen. Søker har oppgitt at feltforsøket er en del av et større forskningsprosjekt som går over flere år. Hensikten med forsøksutsettingen er å se på velferd og vekst i merd hos genetisk steril, kjønnscellefri laks, omtalt som VIRGIN fisk. Det søkes om å sette ut 303 VIRGIN genmodifiserte fisk, og 485 kontrollfisk (ikke modifisert) i et feltforsøk som varer rundt 1,5 år. Søker opplyser at for å fremstille VIRGIN fisk brukes det CRISPR/Cas9-teknologi for å oppnå mutasjoner i dnd-genet. Mutasjon i dnd-genet skal føre til at laksen ikke utvikler kjønnsceller og dermed blir steril.

Mer informasjon om den genredigerte laksen finnes i Summary Notification Information Format (SNIF), og videre beskrivelse i søknaden. Søker har oppdatert søknaden i tre runder på bakgrunn av forespørsler om ytterligere opplysninger, og har bekreftet at hele søknaden er åpent tilgjengelig. Alle relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Søker sendte inn nye opplysninger i saken 16.oktober. Disse legges ut som del av søknaden. 

VKMs risikovurdering utgjør en del av saksgrunnlaget. Rapporten ble publisert fredag 6. oktober og kan lastes ned fra VKMs nettside. Bioteknologirådet vurderer bærekraft, samfunnsnytte og etikk, og legger VKMs risikovurdering til grunn i sin uttalelse.

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte. Vi ser gjerne at innhold i uttalelsene sorteres etter kategoriene (1) helse- og miljørisiko, og (2) bærekraft, samfunnsnytte og etikk.