Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Billerud Viken AS søker om tillatelse til oppstart av treforedlingsindustri i Hønefoss

Høringsnummer
2022/7194
Frist
05.04.2024
Tema
Industri på land
Publisert
22.01.2024

Søknaden gjelder produksjon av 300 000 tonn bleket papirmasse per år.

Virksomheten vil ha utslipp til Begna, Storelva og til Tyrifjorden med "Naturreservatet Nordre Tyrifjorden og Storelva", og til RAMSAR-område "Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem". Det er svært rikt naturmangfold i elva og våtmarksområdene rundt. Undersøkelser viser at økologisk tilstand nedstrøms bedriftens utslippspunkt er moderat. 

Årlige utslipp er estimert til 6 000 tonn oksygenforbrukende stoffer (KOF), 270 tonn partikler, 3 tonn fosfor og 54 tonn nitrogen, samt kjemikalier.

Det vil være utslipp av røykgasser til luft fra forbrenningsanlegget, samt lukt og støy.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.