Høringer
Høring av forslag til endringer i klimakvoteforskriften

Høringsnummer
2024/5820
Frist
21.09.2024
Tema
Klima, Regelverk
Publisert
21.06.2024

Miljødirektoratet foreslår endringer i kapittel 2, 4 og 9 i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften).

Forslaget innebærer at tre forordninger gjennomføres i norsk rett: endringsforordning (EU) 2024/873 om endringer i forordning (EU) 2019/331 (tildelingsforordningen), forordning (EU) 2023/2441 om klimanøytralitetsplaner, og endringsforordning (EU) 2024/1321 om endringer i forordning (EU) 2018/2067 (AV-forordningen).  Forordningene foreslås gjennomført i kapittel 2 og 4 i klimakvoteforskriften.

Endringen av klimakvoteforskriften innebærer at det innføres oppdaterte regler for vederlagsfri tildeling av kvoter til industrianlegg og for verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører under EUs klimakvotesystem. Reglene om vederlagsfri tildeling av kvoter til industrianlegg endres slik at de i enda større grad enn før stimulerer til grønn omstilling. Blant de mest sentrale forslagene er at anlegg kan få tildeling til forbruk av elektrisitet og at det fastsettes utfyllende vilkår for full tildeling av kvoter, inkludert krav til form og innhold for klimanøytralitetsplaner.

For verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører foreslås det en rekke endringer, herunder i reglene for verifikasjonsbesøk, undersøkelser av operatørs dokumentasjon på bruk av biomasse og hva verifikatør skal undersøke relatert til energieffektivisering under tildelingsforordningen.

I tillegg foreslås det å innføre en bestemmelse i kapittel 9 om at klimakvotemyndigheten skal kreve gebyr for behandling av søknad om virtuelt verifikasjonsbesøk etter AV-forordningen artikkel 34a.

Høringsnotat med endringsforskrift til klimakvoteforskriften ligger nederst på denne siden. 

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte. 

Gi høringsuttalelse

Miljødirektoratet benytter en egen tjeneste for å ta i mot høringsuttalelser

Gå til høringstjenesten og avgi uttalelse Ekstern lenke