Høringer
Forslag om forbud mot bruk av fossil gass til byggvarme

Høringsnummer
2024/5050
Frist
16.08.2024
Tema
Klima, Regelverk
Publisert
16.05.2024

På vegne av Klima- og miljødepartementet (KLD) sender Miljødirektoratet på høring et forslag om forbud mot bruk av fossil gass til byggvarme på byggeplasser. Bakgrunnen for forslaget er anmodningsvedtak i statsbudsjettet for 2023 «Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om forbud mot bruk av fossil gass i byggvarme, med sikte på ikrafttredelse i 2025.» 

Oppføring og rehabilitering av bygg krever ofte oppvarming til for eksempel herding av betong, frostsikring, tørking, fuktfjerning og klargjøring for malearbeider. Tradisjonelt har det blitt brukt mye olje og fossil gass til byggvarme. Fra og med 2022 har det vært forbud mot bruk av mineralolje til midlertidig byggvarme. Det foreslåtte forbudet er avgrenset til bruk av fossil gass til midlertidig oppvarming i byggeprosessen. Bruk av fossil gass til andre oppvarmingsformål enn byggvarme, som permanent oppvarming av bygninger, er ikke omfattet. Det samme gjelder oppvarming på anleggsplasser.

Miljødirektoratet har på oppdrag av KLD utredet konsekvensene av det foreslåtte forbudet. For de aller fleste bruksområder innenfor byggvarme, finnes det godt kjente alternativer til bruk av fossil gass, som fjernvarme, direkte elektrisitet, varmepumpe eller biobrensler. Alternativene har ulike fordeler og ulemper, og konsekvensene av et forbud avhenger av hvilket alternativ som blir valgt. Hvor stor andel av den fossile gassen som vil erstattes med ulike alternativer, er svært vanskelig å anslå.

Utslippene fra bruk av fossil gass til byggvarme anslås å tilsvare omtrent 30 000–40 000 tonn CO2 per år. Innføring av et forbud vil være styringseffektivt for utfasing av den fossile gassen til bruk til byggvarme, og sammen med andre foreslåtte virkemidler rettet mot bransjen kan et slik forbud være et steg på veien mot utslippsfrie byggeplasser. Vi foreslår at et eventuelt forbud fastsettes gjennom å endre forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Anmodningsvedtaket som er bakgrunnen for oppdraget, foreslår ikrafttredelse i 2025. I høringen foreslås forbudet å tre i kraft fra 1. juli 2025, alternativt fra 1. januar 2026. 

Det åpnes for unntak av hensyn til forsyningssikkerhet og unntak av særlige grunner.

Høringsnotat, konsekvensutredningen og forslag til endringsforskrift ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.