Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Høring av forslag til endringer i klimakvoteforskriften

Høringsnummer
2024/5232
Frist
15.07.2024
Tema
Klima, Regelverk
Publisert
29.05.2024

Miljødirektoratet foreslår endringer i kapittel 1A og 11 i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften).

Forslaget gjennomfører enkelte bestemmelser fra endringsdirektiv (EU) 2023/958 (endringer for luftfart) som endrer direktiv 2003/87/EF ("klimakvotedirektivet") i norsk rett. Bestemmelsene gjelder den markedsbaserte mekanismen for internasjonal luftfart "Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation" (CORSIA). Forslaget innebærer krav til at luftfartsoperatører som er omfattet av CORSIA må kompensere for økte utslipp fra internasjonal luftfart ved å kjøpe og slette utslippsenheter fra godkjente ordninger. I tillegg foreslås det å gjennomføre endringsforordning (EU) 2024/1030 med den oppdaterte listen over hvilke luftfartøysoperatører som administreres av hvilke medlemsland under EUs klimakvotedirektiv.

Forslaget vil medføre noe økte kostnader for luftfartøysoperatører som er omfattet av CORSIA. I år der de samlede utslippene fra flygninger mellom land som deltar i CORSIA blir 85 prosent høyere enn utslippene fra tilsvarende flygninger i 2019 vil operatørene få økte kostnader som følge av at de blir underlagt en kompensasjonsplikt. Kompensasjonsplikten innebærer at operatørene må kjøpe og slette utslippsenheter for en andel av sine egne utslipp som tilsvarer økningen. Videre vil forslaget medføre noe mer administrasjon både for luftfartøysoperatørene og for myndighetene. For samfunnet ellers vil forslaget ha begrenset effekt, i alle fall på kort sikt.

Høringsnotat og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt