Høringer
Høring av forslag til reviderte statlige planretningslinjer for klima og energi

Høringsnummer
2024/3127
Frist
12.06.2024
Tema
Klima
Publisert
13.03.2024

Det er gjennomført en evaluering og helhetlig gjennomgang av dagens planretningslinjer knyttet til klima- og energidelen av planretningslinjene. Klimatilpasningsdelen av retningslinjene er av nyere dato (2018), og har mindre behov for oppdatering. Klima- og miljødepartementet ga, sammen med Kommunal- og distriktsdepartementet, et felles oppdrag til Miljødirektoratet 1. oktober 2022. Direktoratet ble bedt om å evaluere og gjøre en helhetlig gjennomgang av dagens retningslinjer, med formål å gi innspill til endringer som tydeliggjør statens forventning til kommunenes ambisjoner og resultater i energi- og utslippsarbeidet. NVE har gitt innspill til energidelen av planretningslinjene.

Med bakgrunn i evalueringen har Kommunal- og distriktsdepartementet i samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Energidepartementet med underliggende etater, utarbeidet et forslag til reviderte statlige planretningslinjer. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging har også blitt evaluert og revidert, og sendes på høring samtidig. Den høringen finner du på nettsidene til Regjeringen.

Høringsbrevet fra Kommunal- og distriktsdepartementet og utkast til statlige planretningslinjer for klima og energi ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via Miljødirektoratets høringsside, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte. 

Etter høringen vil departementene vurdere alle innspill før regjeringen vedtar endelige retningslinjer. Retningslinjene skal fastsettes av Kongen.

Gi høringsuttalelse

Miljødirektoratet benytter en egen tjeneste for å ta i mot høringsuttalelser

Gå til høringstjenesten og avgi uttalelse Ekstern lenke