Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for å forvalte vilt og utforme regelverket om jakt og fangst. Forvaltning av vilt skal være bærekraftig og jakt og fangst skal være human. Det innebærer at dyr ikke skal bli utsatt for unødige lidelser.

Human jakt og fangst er et sentralt tema i den obligatoriske jegeropplæringa.

Sett deg grundig inn i reglene

Det er viktig at jeger og fangstmann setter seg grundig inn i regler om hvordan jakt og fangst skal utøves, slik at det jaktes lovlig og på en måte som er allment akseptert. 

Enhver som utøver jakt eller fangst, plikter å la seg kontrollere av politiet, Statens naturoppsyn eller av lokalt jaktoppsyn. 

Grunneier av offentlig eller privat grunn har enerett til jakt og fangst. Utøvelse av jakt og fangst krever grunneiers tillatelse, med mindre jakta foregår på fjord eller hav.

Jakt på offentlig grunn

Omtrent en tredel av alt landarealet i Norge eies av staten.

I Nord-Norge har Statskog SF ansvaret for forvaltningen av mesteparten av den statlig eide grunnen. Unntaket er i Finnmark, hvor forvaltningen ligger til Finnmarkseiendommen (FeFo).

I Sør-Norge er det fjellstyrene som organiserer jakten på statens grunn i kommuner med statsallmenning. På statsgrunn som ikke er statsallmenning, organiseres jakta av Statskog.

For å jakte på statsallmenning må jegeren har vært bosatt i Norge de siste tolv månedene. Dette er også hovedregelen på statsgrunn som administreres av Statskog.

Unntaket er fiske, hvor Statskog kan selge fiskekort også til utlendinger.

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsgrunn utenfor statsallmenning

Jakt på privat grunn

Grunneier kan tillate jakt på sin eiendom. Det er regionale og lokale forskjeller i tilgang til jakt på privat grunn.

For å jakte på privat grunn må jeger få tillatelse fra jaktrettshaver. Slik tillatelse kan fås ved direkte henvendelse til grunneier, grunneierlag eller jeger- og fiskerforeninger.

Det selges også jakt gjennom  nettbaserte formidlingstjenester som inatur o.l.

Jakt og motoriserte kjøretøy

Jaktvåpen skal være tømt for ammunisjon og nedpakket i futteral når det er under transport i motoriserte kjøretøy. Våpenet skal være under tilsyn og plasseres slik at det ikke er lett tilgjengelig.

Våpenforskriften

Under jakt er det forbudt å løsne skudd fra motorkjøretøy og luftfartøy. Under jakt er det også forbudt å bruke motorkjøretøy eller luftfartøy til å:

  • forfølge vilt
  • avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren
  • lokalisere vilt utenfor vei
Viltloven