Rammene våre

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi er faglig uavhengig. Det innebærer at vi opptrer selvstendig når vi avgjør enkeltsaker, formidler kunnskap eller gir råd.

Samtidig er vi underlagt politisk styring. Lovverk, stortingsmeldinger og -proposisjoner, virksomhetsinstruksen og det årlige tildelingsbrevet setter rammene for aktiviteten vår. Her fastsettes hvilke virkemidler vi forvalter, budsjettrammer og retningslinjer for å gjennomføre og prioritere innsatsen.

Samfunnsoppdraget vårt

Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale miljømålene og virkemidlene som stilles til rådighet. Jobben vår er å sikre et godt kunnskapsgrunnlag, sette politikken ut i livet og å gi underlag for politikkutviklingen.

Vi har fem funksjoner, som vi utøver på alle de klima- og miljøpolitiske resultatområdene vi har ansvar for:

Sektorovergripende rolle i alle funksjoner

Klima- og miljøutfordringene, og virkemidlene for å løse dem, er sektorovergripende i sin natur. Mange av de nasjonale miljømålene kan ikke nås av oss alene, men forutsetter innsats fra flere myndigheter.

Vi forvalter kunnskap og virkemidler og gir råd på områder som berører andre sektormyndigheters kunnskapsgrunnlag, forvaltningsområder og mål.

Det er vårt ansvar å bidra til samhandling og koordinering av kunnskap og innsats på tvers av sektorer og virkemidler.