Vi i Miljødirektoratet er opptatt av de små detaljene og den store sammenhengen, av tiltak som nytter og av å forvalte virkemidlene i miljøpolitikken på en fornuftig måte, på tvers av ulike sektorer i samfunnet.

Vi ser fram til å motta søknaden din!

Hva jobber vi med?

Miljødirektoratet jobber for et rikt og rent miljø, og vi har et stort ansvar i klima- og miljøforvaltningen. Naturmangfold, klima, hav, biodiversitet, sirkulær økonomi, friluftsliv, avfall, forurensing og kjemikalier er noen av områdene som våre ansatte har ansvar for.

Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene i Miljødirektoratet. Vi utvikler og følger opp regelverk, gir råd til Klima- og miljødepartementet i vanskelige spørsmål, gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser, overvåker og kartlegger arter, gjennomfører oppsyn og tilsyn, regulerer nasjonalparker og naturreservater og finansierer opprydning av marin forsøpling.

I tillegg har vi et solid faglig miljø i vår organisasjonsavdeling, der vi blant annet jobber med å samordne innkjøpsfunksjonen for hele miljøforvaltningen og i tillegg gjennomfører vi store drifts- og utviklingsoppgaver innenfor IT.

Våre ansatte

Kompetansen og erfaringen til våre ansatte er grunnlaget for alt vi gjør.

Vi har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 steder i landet. Over 90% av de ansatte har høyere utdanning (bachelor, master, Ph.D). Hos oss jobber blant annet sivilingeniører, biologer, jurister, samfunnsøkonomer, naturforvaltere og folk med bred administrativ kompetanse, blant annet IT. 

Oppgavene våre er ofte tverrfaglige, og det er helt avgjørende for arbeidet at vi har et godt samspill på tvers i organisasjonen. Dette betyr at ansatte med ulik utdanning samarbeider om å løse oppgaver. Dette sikrer faglig tyngde i våre leveranser, i tillegg til læring og utvikling internt. Våre ansatte jobber også i stor grad selvstendig og bruker sin spesialiserte kompetanse og personlige egenskaper inn i arbeidet, både i saksbehandling, ved tilsyn/overvåking og som ledere.

Hva vi tilbyr

Liste med ledige stillinger

Stillingene under ligger annonsert hos Jobbnorge og listes automatisk opp her når noe er ledig.