Hav- og industriavdelingen (HAL)

Avdelingen behandler søknader om tillatelse etter forurensningsloven for industrivirksomhet på land og til havs.

Hav- og industriavdelingen har ansvaret for det faglige arbeidet knyttet til forvaltningsplanene for havområder. Videre har vi ansvar for økosystem knyttet til hav og kyst, inkludert oppfølging av fremmede marine arter og trua naturtyper. 

Vi behandler søknader om tillatelse etter forurensningsloven for landbasert industri og for petroleumsvirksomheter til havs. Vi stiller utslippskrav til blant annet luft, vann, avfall og beredskap mot akutt forurensning. 

Ansvaret for regelverksutvikling og veiledning på forurensningsområdet for virksomheter og områder som er delegert til statsforvalteren, ligger hos oss. Dette inkluderer industri, avløp, mudre- og dumpesaker og akvakultur. 

Vi følger opp regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn, inkludert søknader om tillatelse til tildekking av forurenset sjøbunn. 

Vi koordinerer arbeid knyttet til nordområdene, EØS midlene og miljørettet utviklingssamarbeid med land i sør.