Hav og sediment (HHS)

Seksjonen har ansvar for å ha kunnskap om naturmangfold og forurensning i kystvann, og er rådgiver for økosystembasert forvaltning av kystområdene. Vi har ansvar for kartlegging av marine naturtyper, oppfølging av truede marine arter og naturtyper og fremmede arter i kystvann.

Vi følger opp regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn. Handlingsplanen inkluderer blant annet 17 prioriterte områder hvor det skal ryddes opp i forurenset sjøbunn, 100 prioriterte skipsverftslokaliteter med forurenset grunn og sjøbunn og oppfølging av forurenset sjøbunn i havner.

Vi behandler også søknader om tillatelse til tildekking av forurenset sjøbunn, plassering av materiale på sjøbunnen og dumping av annet avfall/materiale enn muddermasser og fiskeavfall. Vi behandler klager på fylkesmannens vedtak i mudre- og dumpesaker.