Industriseksjon 1 (HI1)

Seksjonen har fagansvar for industri tildelt statsforvalter, og behandling av søknader om tillatelse etter forurensningsloven for landbasert industri.

Industriseksjon 1 behandler søknader om tillatelse etter forurensingsloven for metallurgisk industri, samt behandlingsanlegg for farlig avfall. For disse bedriftene følger vi opp utslipp til luft og vann, deponier og forurenset grunn.

Vi har ansvar for regelverksutvikling og veiledning på forurensingsområdet for industri som er delegert til statsforvalteren. Vi behandler også klager på statsforvalterens vedtak innenfor disse bransjene.