Industri 1 (HI1)

Seksjonen har ansvar for saksbehandling etter forurensningsloven av metallurgisk industri, behandlingsanlegg for farlig avfall, farmasøytisk industri, treforedling, opphuggingsanlegg for offshoreinstallasjoner samt Oslo lufthavn Gardermoen. For disse bedriftene følger vi opp utslipp til luft og vann, deponier og klimakvoter.

Oppfølging av EUs referansedokument på beste tilgjengelige teknikker (BREF) ligger også i seksjonen for de bransjene som vi har ansvar for.

Vi har også ansvaret for tilrettelegging og rapportering av data fra bedriftene (egenkontrollrapportering), inkludert saksbehandlerverktøy og nettpresentasjoner (Norske utslipp).

Seksjonen jobber dessuten med oppfølgingen av Århuskonvensjonen og protokollen om utslippsregister (PRTR) under denne. Vi følger opp direktoratets arbeid med miljøteknologi.