Industri 1 (HI1)

Seksjonen har fagansvar for delegert industri og saksbehandler søknader om tillatelse etter forurensningsloven for landbasert industri.

Seksjonen behandler søknader om tillatelse etter forurensingsloven for metallurgisk industri samt behandlingsanlegg for farlig avfall. For disse bedriftene følger vi opp utslipp til luft og vann, deponier og forurenset grunn.

Vi har ansvar for regelverksutvikling og veiledning på forurensingsområdet for industri som er delegert til fylkesmannen. Vi behandler også klager på fylkesmannens vedtak innenfor disse bransjene.