Industriseksjon 2 (HI2)

Seksjonen har ansvar for saksbehandling etter forurensningsloven av diverse sektorer innen industri.

Disse sektorene består av gass- og oljeraffinerier, petrokjemisk industri, store energianlegg, gruve- og mineralindustrien, tekstilindustrien, støperier, kjemisk industri med mer.

Seksjonen har videre ansvar for arbeidet med energianleggene på Svalbard. I tillegg til aktive gruver har vi også ansvaret for de nedlagte kisgruvene.  

Seksjonen vår følger opp endrede krav i forurensingsforskriften, vannforskriften og avfallsforskriften. Dette følger av EUs industriutslippsdirektiv (IED) om bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT). Vi følger videre EUs arbeid med revisjon og videreutvikling av IED.