Industri 2 (HI2)

Seksjonen har ansvar for saksbehandling etter forurensningsloven av gass- og oljeraffinerier, petrokjemisk industri, store energianlegg, gruve- og mineralindustrien. Arbeidet inkluderer energianleggene og kullgruvene på Svalbard. I tillegg til aktive gruver har seksjonen også ansvar for de nedlagte kisgruvene.

Vi følger opp endrede krav i forurensingsforskriften, vannforskriften og  avfallsforskriften som følger av EUs industriutslippsdirektiv (IED) om bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT). Vi innarbeider kravene i forpliktende BAT-konklusjoner som vedtas i tillatelser til virksomhet etter forurensingsloven. Vi setter dessuten krav om effektivstyring og utnyttelse av energi.

Vi følger opp EUs vannrammedirektiv.

Vi arbeider også med beredskapskrav til landbasert industri og til kommuner, i tillegg til et samarbeid med andre etater om forvaltningen av storulykkeforskriften.