Petroleumsvirksomhet (HPV)

Seksjonen forvalter lovverket overfor olje- og gassvirksomheten til havs på miljøsiden. Dette innebærer å gi tillatelser etter forurensningsloven til alle aktiviteter offshore. Det inkluderer blant annet å stille krav til utslipp til luft og utslipp til sjø av olje og kjemikalier, beredskap mot akutt forurensning og miljøovervåking.

Vi forvalter også lovverket overfor landanleggene Ormen Lange og Hammerfest LNG.

Seksjonen gir uttalelser i forbindelse med åpning av nye områder for  petroleumsvirksomhet, forslag til utlysning av nye blokker, og konsekvensutredninger for nye utbygginger.

Vi deltar dessuten i relevant internasjonalt arbeid, for eksempel OSPAR, samarbeid med bistandsland, Russland og undergrupper under Arktisk Råd. Oppgavene i seksjonen innebærer mye kontakt med industrien, andre myndigheter, miljøvernorganisasjoner og ulike fagmiljøer.