Klimaavdelingen (KAL)

Avdelingen har ansvaret for Miljødirektoratets oppgaver på klimaområdet.

Klimaavdelingens oppgaver omfatter alle direktoratets funksjoner: vi skaffer klimakunnskap, gir faglige råd, vi er myndighetsutøver, styrer og veileder regionalt nivå og kommunene, og vi deltar i internasjonalt klimaarbeid.

Klimaavdelingen har 75 ansatte fordelt på seks seksjoner. 

Vi formidler det klimavitenskapelige grunnlaget for klimapolitikken, både ved å være kontaktpunkt mot FNs klimapanel (IPCC) og ved å samarbeide med det norske forskningsmiljøet. Vi deltar i de internasjonale forhandlingene under klimakonvensjonen (UNFCCC).

Vi gir råd om nye tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslippene i Norge, og har vi ansvar for å utvikle og forvalte det norske klimagassregnskapet. Arbeidet omfatter rapportering til FN og EU. Videre forvalter og videreutvikler vi det norske klimakvotesystemet, som er en del av EUs system for klimakvoter. Vi forvalter også ordningen med CO2-priskompensasjon for industrien.

Avdelingen følger opp arbeidet med lokal luftkvalitet. Vi har forvaltningsansvaret for bestemmelsene om kvaliteten på drivstoff (inkludert biodrivstoff) og følger opp internasjonale reguleringer om ozonreduserende stoffer fra EU og under Montrealprotokollen.

Vi veileder lokal og regional forvaltning i klimaspørsmål og arbeider med nasjonal koordinering for klimatilpasning. Dette inkluderer vår tilskuddsordning til kommunene, Klimasats, og utvikling og drift av kommunal klimastatistikk.