Friluftsliv (LFI)

Seksjonen ivaretar direktoratets ansvar innen friluftsliv. Vi arbeider med å opprettholde og forbedre folks tilgang til attraktive områder, og for å få flere til å drive med friluftsliv innenfor rammen av den norske allemannsretten.

En betydelig del av våre ressurser går til oppkjøp, tilrettelegging og forvaltning av viktige områder som blir mye brukt. Frivillige organisasjoner, helsemyndighetene og skolemyndighetene er viktige samarbeidsparter.

Seksjonen har også arbeidsoppgaver tilknyttet Nasjonale turiststier og besøkssenter og har det overordnede ansvaret for Skjærgårdstjenesten.