Truede arter og naturtyper (LTR)

Seksjonen har et særlig ansvar for direktoratets oppfølging av arbeidet med trua natur og sjøfugl nasjonalt og internasjonalt.

Seksjonen leder arbeidet med utvalgte naturtyper og prioriterte arter, og koordinerer arbeidet med handlingsplaner for arter og naturtyper. Oppfølgingen av tilskuddsordningene for trua arter og trua naturtyper ligger til seksjonen, sammen med ansvaret for Miljødirektoratets arbeid med oppfølging av den nasjonale strategien for pollinerende insekter.

Vi arbeider med å ta vare på biologisk mangfold i kulturlandskap, i nært samarbeid med landbruksmyndigheter og andre. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en viktig satsing med 41 områder spredt over hele landet. Seksjonen deltar i sekretariatet for Utvalgte kulturlandskap sammen med Landbruksdirektoratet og Riksantikvaren. Vi fordeler tilskuddsmidler til fylkesmennene som benyttes til tiltak for verdifulle kulturlandskap og ville pollinerende insekter.

Miljødirektoratets forvaltningsansvar for sjøfugl (Viltloven, Naturmangfoldloven og Svalbardmiljøloven) ligger til denne seksjonen. Vi jobber med rådgiving/premisslevering, vedlikehold av kunnskapsgrunnlag (SEAPOP), myndighetsutøvelse (tillatelser til innfanging, avliving, håndtering av oljeskadet sjøfugl etc), internasjonalt samarbeid og sektorrettet samarbeid (da spesielt petroleum og fiskeri).

Seksjonen bidrar til en samordnet og god oppfølging av multilateralt samarbeid om biologisk mangfold og naturforvaltning. Vi er miljøfaglig ansvarlig for direktoratets internasjonale oppfølging av konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) og bidrar i nasjonal gjennomføring av konvensjonen. Vi er nasjonalt kontaktpunkt for naturpanelet (IPBES), Bonn konvensjonen om trekkende arter, Bernkonvensjonen om vern av europeisk natur og vitenskapskomiteen under forørkningskonvensjonen (UNCCD). Seksjonen bidrar også i internasjonalt prosjektsamarbeid.

Blant seksjonens oppgaver er hvert tredje år å arrangere den internasjonale Trondheimskonferansen om biologisk mangfold, hvor den neste arrangeres 2-5.juli 2019.