Statens naturoppsyn (SNO)

Statens naturoppsyn er miljøforvaltningens operative feltorgan. SNO er en avdeling i Miljødirektoratet.

Ledelsen holder til i Trondheim, mens det heltidsansatte lokale naturoppsynet har arbeidssted tilknyttet sitt geografiske oppsynsområde.

Statens naturoppsyn (SNO) utøver myndighet etter lov om statlig naturoppsyn av 21. juni 1996.

Statens naturoppsyn holder oppsyn med at følgende miljølover blir fulgt på offentlig og privat grunn:

  • friluftsloven
  • naturmangfoldloven
  • motorferdselloven
  • kulturminneloven
  • viltloven
  • laks- og innlandsfiskloven
  • markaloven
  • småbåtloven

SNO er miljøforvaltningens operative feltorgan

De viktigste oppgavene våre er kontroll, tilsyn, informasjon og veiledning, i tillegg til registrering, dokumentasjon, skjøtsel og tilrettelegging.

Tilsyn med landets verneområder utgjør en sentral del av virksomheten vår, sammen med oppgaver innen rovviltforvaltning.

Oppgaver innen rovviltforvaltning består blant annet av bestandsregistrering og skadedokumentasjon knyttet til erstatningsordningen for bufe og tamrein.

Oppsyn med naturen

Oppsynsvirksomheten vår er basert på egne stillinger i kombinasjon med kjøp av tjenester og samarbeid med lokale og regionale oppsynsordninger.

En viktig utfordring for oss er å skape forståelse og respekt for regelverket. Vi legger vekt på godt samarbeid med de andre aktørene innen naturoppsyn, det vil si fjelloppsynet i regi av fjellstyrene, Statskog Fjelltjenesten i Nordland og Troms, kystvakten og politiet.

Samordningen med politiet er særlig viktig når det gjelder kontrolloppgavene.