Statens naturoppsyn (SNO)

SNO er en avdeling i Miljødirektoratet.

Ledelsen holder til i Trondheim, mens det heltidsansatte lokale naturoppsynet har arbeidssted tilknyttet sitt geografiske oppsynsområde, med totalt ca. 55 lokale kontorer.

SNO er miljøforvaltningens operative feltorgan. Vi utøver myndighet etter lov om statlig naturoppsyn av 21. juni 1996 og holder oppsyn med at følgende miljølover blir fulgt både på offentlig og privat grunn: friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven, markaloven og småbåtloven.

De viktigste oppgavene våre er kontroll, informasjon og veiledning, i tillegg til registrering, dokumentasjon, skjøtsel og tilrettelegging. Tilsyn med landets nærmere 3 000 verneområder utgjør en sentral del av virksomheten vår, sammen med oppgaver innen rovviltforvaltning. Oppgaver innen rovviltforvaltning består blant annet av bestandsregistrering og skadedokumentasjon knyttet til erstatningsordningen for bufe og tamrein.

Oppsynsvirksomheten vår er basert på egne stillinger i kombinasjon med kjøp av tjenester og samarbeid med lokale og regionale oppsynsordninger.

En viktig utfordring for oss er å skape forståelse og respekt for regelverket. Vi legger vekt på godt samarbeid med de andre aktørene innen naturoppsyn, det vil si fjelloppsynet i regi av fjellstyrene, Statskog Fjelltjenesten i Nordland og Troms og politiet. Samordningen med politiet er særlig viktig når det gjelder kontrolloppgavene.