Naturtilstand areal (SNN)

To av de største truslene mot biologisk mangfold i Norge er innføring av fremmede arter og gjengroing av tidligere åpne kulturmarker. Seksjonen naturtilstand - areal har som hovedansvar å bekjempe fremmede plantearter og gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta arter og naturtyper.

Generelt gjelder:

  • Gjennomføre naturoppsyn i henhold til gjeldende lovverk.
  • Relasjonsbygging og samarbeid med andre aktører i forhold til gjennomføring av naturoppsynsoppgaver

De viktigste arbeidsoppgavene for seksjonen er å:

  • Gjennomføre skjøtselstiltak i verneområder
  • Bekjempelse av fremmede plantearter i verneområder
  • Bidra til metodeutvikling innenfor skjøtselsarbeidet
  • Bidra til Miljødirektoratets utvikling og igangsetting av overvåking i verneområder (bevaringsmål)
  • Oppfølging av trua naturtyper og plantearter spesielt i verneområder