Regionalt fagansvarlig kulturminner skal sikre oppfølging og samordning av avtalte satsinger i fylket.

Nasjonalt oppdrag
SNO har oppsynsmyndighet i egen lov, naturoppsynsloven, til å drive kontroll med etterlevelse av kulturminneloven.

SNO har blant annet gjennom samarbeid med Riksantikvaren og regional kulturminnemyndighet avtalt å avgrense virksomheten til synlige kulturminner i utmark og spesielt automatisk fredede kulturminner.

I tillegg til kontroll og tilsyn er informasjons- og veiledningsaktivitet og dokumentasjon av tilstand, viktige oppgaver under temaet kulturminner. Fylkeskommunen og Sametinget er sentrale samarbeidsaktører.

På nasjonalt nivå har Riksantikvaren direktoratsfunksjonen på dette fagfeltet, og kontakt med Riksantikvaren ivaretas av SNO sentralt.

Kontaktpersoner
Hovedansvar: seksjonsleder ved seksjon naturtilstand areal

Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud:
Marit Winther-Janson
Innlandet:
Per Olav Haugen
Vestfold og Telemark:
Kjell Hansen
Agder og Rogaland:
Steinar Sunde
Hordaland:
Ragni Nordås
Sogn og Fjordane:
Liv Byrkjeland –
Møre og Romsdal:
Ola Eirik Bolme
Trøndelag:
Berit Broen
Nordland:
Vegar Pedersen
Troms:
Jon Ove Scheie
Finnmark:
Hans Ivar Hortman