Regionalt fagansvarlig restaurering av myr og våtmark koordinerer SNO sin innsats innenfor fylket/regionen. Fagansvarlig skal sikre at oppdrag blir faglig forsvarlig gjennomført og i tråd med gjeldende instrukser og retningslinjer

Nasjonalt oppdrag
Restaurering av drenert/grøftet myr er av Regjeringen trukket fram som et kostnadseffektivt tiltak for å redusere utslippet av klimagassen CO2, samtidig som det vil har en flomdempende effekt og ha stor betydning for ivaretakelse av biologisk mangfold.
I 2015 ble det på dette grunnlag satt i gang et arbeid med restaureringstiltak i utvalgte myrområder og SNO fikk oppdrag knyttet til feltmessig oppfølging av disse tiltakene. Restaureringsarbeidet er gjennom et eget program med tilhørende budsjettpost intensivert fra 2016. En plan for gjennomføring av satsingen ble klar i 2016.

Kontaktpersoner
Hovedansvar: Seksjonsleder ved seksjon naturtilstand areal


Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud: Pål Martin Eid
Innlandet: Kjølv Falklev
Vestfold og Telemark: Jørn Lindseth
Agder og Rogaland: Knut Henrik Dagestad
Vestland: Liv Byrkjeland
Møre og Romsdal: Michael Eklo
Trøndelag: Erlend Skutberg
Nordland: Brit Grønmyr
Troms og Finnmark: kontakt seksjonssjef for naturtilstand – areal.