Regionalt fagansvarlig rovfugl sikre at oppdrag knyttet til overvåkningsprogrammet blir gjennomført i tråd med gjeldende instrukser og retningslinjer i regionen

Nasjonalt oppdrag
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt finansieres av Miljødirektoratet, men ansvaret for drift, formidling og videreutvikling av programmet er lagt til Rovdata.SNO er hovedleverandør av overvåkingsdata.


Overvåkingen av kongeørn i det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt er organisert i to hoveddeler, en intensiv del og en ekstensiv del. Det regionale fagansvaret og lokalt SNO er knyttet til den ekstensive delen, og det er det som beskrives her.
Den ekstensive overvåkingen går ut på å kartlegge nåværende og tidligere kjente hekketerritorier over hele landet. Hovedhensikten med denne kartleggingen er å få en god oversikt over antall territorielle par og en løpende oppdatering på artens hekkeutbredelse i Norge.


Kontaktpersoner
Hovedansvar: Seksjonsleder ved seksjon for naturtilstand areal

Innlandet:
Espen Rusten
Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder og Rogaland:
Arild Pfaff
Vestland:
Rein-Arne Golf
Møre og Romsdal og Trøndelag:
Georg Bangjord
Nordland:
Vegar Pedersen
Troms:
Jon Ove Scheie
Finnmark:
Ken Gøran Uglebakken