Regionalt fagansvarlig rovviltdokumentasjon planlegger overvåking av bjørn, gaupe, jerv og ulv og koordinerer og kavlitetsikrer skadedokumentasjon på tamrein og husdyr. og skal sikre at oppdraget blir gjennomført i tråd med gjeldende instrukser og retningslinjer i regionen

Nasjonalt oppdrag


Overvåking store rovdyr
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt finansieres av Miljødirektoratet, men ansvaret for drift, formidling og videreutvikling av programmet er lagt til Rovdata. SNO er hovedleverandør av data, og utfører feltarbeid på alle artene. SNO har også ansvaret for oppfølging og feltkontroll av tilfeldige rovviltmeldinger.
De prioriteringer og instrukser som til enhver tid gjelder i overvåkingsprogrammet er førende for SNO sitt arbeid på området.


Skadedokumentasjon
SNO har ansvaret for å dokumentere skade på tamrein og husdyr som mistenkes å være drept eller skadet av rovvilt.
Kadavre skal som regel undersøkes i felt av lokal rovviltkontakt. Rovviltkontakten gjør en foreløpig vurdering, og registrerer kadaverskjema i Rovbase, eventuelt sender inn et kadaverskjema til regionalt rovviltansvarlig som konkluderer i saken.
Av undersøkelsen skal det fremgå om årsaken er dokumentert, antatt eller usikker. Dyreeier mottar skriftlig tilbakemelding på resultatet av undersøkelsen.
Arbeidet utføres etter fastsatte retningslinjer for kontroll og vurdering av kadavermeldinger.


Kontaktpersoner
Hovedansvar: seksjonsleder ved seksjon for rovviltdokumentasjon


Østfold, Oslo og Akershus:
Ida Glemminge
Hedmark:
Eivind Faldet
Oppland:
Ole Knut Steinset
Buskerud, Telemark, Vestfold:
Espen Marker
Agder og Rogaland:
Jon Erling Skåtan
Vestland:
Rein-Arne Golf
Møre og Romsdal:
Lars Olav Lund
Trøndelag sør:
Frode Aalbu
Trøndelag nord:
Tore Solstad
Nordland:
Øyvind Skogstad
Troms:
Emil Halvorsrud
Finnmark:
Magne Asheim